Ogólne warunki dla klientów komercyjnych

§ 1 Zakres
.
Poniższe “Ogólne warunki handlowe” mają zastosowanie do stosunków handlowych z naszymi klientami, w szczególności do dostaw produktów, zamówień, usług, informacji i porad związanych z produktami. W przypadku zawarcia specjalnych indywidualnych porozumień, które odbiegają od naszych warunków, pozostałe warunki sprzedaży pozostają nienaruszone.
.
Jeśli nasze warunki są wprowadzone do transakcji handlowej z klientem, będą one również obowiązywać we wszystkich dalszych stosunkach handlowych między klientem a nami. “Ogólne warunki handlowe” klienta nie stają się częścią umowy, nawet jeśli nie wyrazimy na nie wyraźnego sprzeciwu.
.
.
§ 2 Zawarcie umowy, zakres świadczenia, ryzyko świadczenia
.
(1) Umowa zostaje zawarta – również w bieżących transakcjach handlowych – dopiero wtedy, gdy potwierdzimy zamówienie lub zlecenie klienta w formie pisemnej lub tekstowej (elektroniczna transmisja danych z podpisem kwalifikowanym, faks z prawomocnym podpisem). W przypadku natychmiastowej dostawy lub świadczenia usług, nasze potwierdzenie może być zastąpione przez nasz rachunek lub dowód dostawy.
.
.
(2) Nasze potwierdzenie zamówienia jest wyłącznie miarodajne dla treści umowy i zakresu świadczenia. Za prawidłowość informacji w naszym katalogu odpowiadamy tylko wtedy, gdy w momencie zawarcia umowy wiedzieliśmy o błędnych informacjach i/lub gdy informacje te nie zostały poprawione lub odwołane przed zawarciem umowy.
.
.
(3) Dostawy częściowe są dla nas dozwolone, o ile są one uzasadnione dla klienta w indywidualnym przypadku na podstawie rozważenia interesów zasługujących na ochronę.
.
.
(4) Jeśli klient wycofuje się z zamówienia z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, należy uiścić opłatę za anulowanie w wysokości 25% kwoty faktury. Klient jest w stanie udowodnić, że CNC nie poniosło żadnej straty lub poniosło stratę znacznie niższą niż kwota ryczałtowa.
.
§ 3 Czas wykonania, opóźnienie
.
(1) Specyfikacja czasu wykonania jest dla nas niewiążąca, chyba że wyraźnie potwierdziliśmy termin wykonania jako wiążący. Czas realizacji rozpoczyna się po otrzymaniu potwierdzenia zamówienia, ale nie przed wpłaceniem uzgodnionej zaliczki. Termin spełnienia świadczenia uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem przedmiot dostawy opuścił magazyn lub klient został powiadomiony o jego gotowości do wysyłki.
.
.
(2) Wszelkie zmiany w zamówieniu zainicjowane przez klienta po potwierdzeniu zamówienia skutkują anulowaniem wszelkich uzgodnionych wiążących terminów i dat.
.
.
(3) W przypadku opóźnienia w wykonaniu zobowiązania, klient musi najpierw wyznaczyć nam na piśmie rozsądny termin dodatkowy na wykonanie zobowiązania. Jesteśmy w zwłoce dopiero po upływie rozsądnego okresu prolongaty.
.
.
Wykorzystanie prawa do odstąpienia od umowy musi być niezwłocznie zgłoszone na piśmie. Oprócz prawa do odstąpienia od umowy klientowi przysługuje prawo do odszkodowania tylko wtedy, gdy my lub nasi podwykonawcy są winni umyślnego lub rażącego niedbalstwa.
.
.
(4) Zdarzenia takie jak siła wyższa i zakłócenia operacyjne, strajki i lokauty, jak również inne zdarzenia, które utrudniają produkcję lub dostawę, takie jak trudności w pozyskaniu materiałów, dają nam prawo, o ile nie jesteśmy za nie odpowiedzialni, do przedłużenia czasu realizacji zgodnie z utratą wartości poprzez niezwłoczne powiadomienie klienta lub do odstąpienia od umowy. Dotyczy to również sytuacji, gdy takie okoliczności wystąpią u naszych dostawców. W przypadku odstąpienia od umowy, wszelkie świadczenia już zapłacone przez klienta zostaną niezwłocznie zwrócone. Klientowi przysługują ustawowe roszczenia z tytułu niemożności lub opóźnienia.
.
(5) Jeśli odbiór usługi/towaru lub wysyłka opóźnia się z powodu, za który odpowiada klient, mamy prawo, bez uszczerbku dla jakichkolwiek daleko idących praw, zażądać natychmiastowej zapłaty lub odstąpić od umowy lub odmówić wykonania i zażądać odszkodowania zamiast całej usługi, według naszego uznania, po ustaleniu i upływie 10-dniowego okresu prolongaty. Wyznaczając termin na piśmie nie musimy ponownie odwoływać się do praw wynikających z niniejszej klauzuli. W przypadku roszczeń odszkodowawczych wysokość odszkodowania wynosi 50% ceny netto dostawy. Klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia innej wysokości szkody lub braku szkody. We wszystkich innych przypadkach klientowi przysługują ustawowe roszczenia z tytułu niemożności lub opóźnienia.
.
.
(6) Jeśli wysyłka lub odbiór Produktu opóźni się na prośbę Klienta lub z przyczyn, za które Klient jest odpowiedzialny, będziemy uprawnieni, począwszy od czasu, kiedy Produkty powinny zostać wysłane lub Klient powinien odebrać Produkty, do przechowywania Produktów na wyłączne ryzyko Klienta oraz do zafakturowania poniesionych w związku z tym kosztów według stawki ryczałtowej w wysokości 2,5% kwoty faktury netto za każdy miesiąc lub jego część. Klient zastrzega sobie prawo do udowodnienia innej wysokości kosztów za magazynowanie. Ponadto jesteśmy uprawnieni do zbycia produktów objętych umową po upływie terminu w inny sposób i do ponownego dostarczenia ich klientowi w rozsądnym terminie.
.
.
§ 4 Przesyłka, przeniesienie ryzyka
.
.
(1) O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie, produkty są wysyłane przez nas ex works, bez ubezpieczenia, na ryzyko i koszt klienta, na adres dostawy podany przez klienta.
.
.
(2) Ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego pogorszenia przedmiotu świadczenia przechodzi na klienta z chwilą, gdy przedmiot świadczenia zostanie przekazany spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie lub instytucji wyznaczonej do realizacji wysyłki lub opuści nasz magazyn w celu wysyłki. Obowiązuje to również wtedy, gdy przejęliśmy koszty wysyłki lub dostawy, lub gdy realizowane są dostawy częściowe. Jeśli klient przejął transport przedmiotu świadczenia lub jeśli wysyłka przedmiotu świadczenia opóźnia się z powodu okoliczności, za które nie ponosimy odpowiedzialności, powyższe ryzyka przechodzą na klienta w momencie naszego pisemnego powiadomienia o gotowości towaru do wysyłki.
.
.
(3) Bez uszczerbku dla swoich praw, klient jest zobowiązany do odbioru dostarczonego towaru, nawet jeśli posiada on oczywiste wady, oraz do bezpłatnego przechowywania go dla nas. Jeżeli klient odmówi przyjęcia towaru, mamy prawo żądać 25% wartości netto towaru plus ustawowy podatek VAT jako odszkodowania. Klient i my zastrzegamy sobie prawo do wykazania niższej lub wyższej szkody.
.
.
§ 5 Ceny, warunki płatności, zwłoka
.
(1) Obowiązują ceny katalogowe netto obowiązujące w momencie potwierdzenia przez nas zamówienia z doliczeniem obowiązującego ustawowego podatku VAT.
.
.
(2) Koszty opakowania i wysyłki wynoszą 8,90 € dla wartości netto towarów do 50,00 € i 5,90 € dla wartości netto towarów do 150,00 €. Dla wartości netto towarów 150,00 € lub więcej, koszty opakowania i wysyłki są bezpłatne (z wyłączeniem wysp). W przypadku dostawy wyposażenia, wysyłki towaru przez spedytora oraz dostaw, które na życzenie klienta nie mają być realizowane za pośrednictwem naszej zwykłej standardowej usługi kurierskiej (dotyczy również DHL), wynikające z tego dodatkowe koszty ponosi klient. Aktualne warunki dotyczące przesyłek ekspresowych, jak również przesyłek na wyspy niemieckie lub towarów, które nie mogą być wysłane paczką, można w każdej chwili uzyskać od nas. Załadunek w magazynie, cła, podatki i inne dodatkowe koszty będą naliczane przez nas w cenie kosztów. Przesyłka wysyłana przez nas jest transportem do przodu.
.
.
(3) W przypadku płatności z góry udzielamy rabatu w wysokości 4%. Jeśli uregulowanie naszych należności następuje w formie polecenia zapłaty, udzielamy rabatu gotówkowego w wysokości 4%, z wyjątkiem cen ofertowych i rabatowych. Klient jest uprawniony do otrzymania rabatu pieniężnego tylko wtedy, gdy wszystkie inne, starsze zobowiązania wynikające ze stosunków handlowych klienta z nami zostały wypełnione. Ponadto, oferujemy PayPal jako opcję płatności.
.
.
(4) Datą płatności jest dzień, w którym otrzymamy pieniądze lub dzień, w którym data waluty zostanie zapisana na naszym koncie.
.
(5) Tylko osoby upoważnione przez nas na podstawie wyraźnego pisemnego pełnomocnictwa są uprawnione do otrzymywania pieniędzy lub innych środków płatniczych.
.
.
(6) Jesteśmy uprawnieni, wbrew odmiennym postanowieniom klienta, do zaliczenia płatności w pierwszej kolejności na poczet starszych długów klienta; poinformujemy klienta o rodzaju potrącenia. Jeżeli koszty i odsetki zostały już poniesione, mamy prawo do zaliczenia płatności najpierw na poczet kosztów, następnie na poczet odsetek, a w końcu na poczet należności głównej.
.
.
(7) Klient popada w zwłokę z zapłatą, nawet bez upomnienia, w ciągu 14 dni od daty wymagalności naszej faktury i dostawy lub w ciągu 14 dni od powiadomienia o gotowości naszej dostawy loco fabryka. Jeśli uzgodniono wiążący termin płatności, klient popada w zwłokę, jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany.
.
.
W przypadku zwłoki w płatności, będziemy uprawnieni do naliczenia odsetek za zwłokę w wysokości 8 9% powyżej odpowiedniej stopy bazowej. Nie ma to wpływu na twierdzenie o dalszych szkodach spowodowanych niewykonaniem zobowiązania.
.
.
(8) Jeśli klient nie dotrzyma warunków płatności, będziemy uprawnieni do wykonania zaległych dostaw i usług tylko za zapłatą z góry lub złożeniem zabezpieczenia. Ponadto jesteśmy uprawnieni do wstrzymania dostaw i usług w ramach wszystkich umów klienta do czasu całkowitej zapłaty. Ponadto wszystkie nasze zaległe należności stają się natychmiast wymagalne. To samo dotyczy sytuacji, gdy po zawarciu umowy dowiemy się o okolicznościach, które w znacznym stopniu ograniczają zdolność kredytową klienta, w szczególności gdy z majątku klienta zostanie wszczęta egzekucja lub zostanie wszczęte postępowanie upadłościowe lub układowe w stosunku do majątku klienta.
.
.
(9) Klient jest uprawniony do potrącenia z naszą wierzytelnością lub do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy roszczenie wzajemne jest bezsporne lub zostało prawomocnie stwierdzone.
.
.
§ 6 Zachowanie tytułu
.
(1) Zastrzegamy sobie prawo własności do dostarczonych przez nas towarów, łącznie z akcesoriami, do momentu całkowitego uregulowania wszystkich wymagalnych i przyszłych, w miarę możliwości możliwych do ustalenia roszczeń, łącznie z roszczeniami dodatkowymi, wynikających ze stosunków handlowych. Jeżeli udzieliliśmy klientowi rachunku bieżącego, zastrzeżenie własności służy do zabezpieczenia całego rachunku bieżącego oraz zabezpieczenia ewentualnego salda przyczynowego.
.
.
Klient może odsprzedać niezapłacone przedmioty świadczenia i/lub przedmioty świadczenia przekazane nam w drodze zabezpieczenia (towary zastrzeżone) tylko w zwykłym toku działalności. Klient nie może zastawić towaru objętego zastrzeżeniem własności ani przenieść go na zabezpieczenie. W przypadku zajęcia, konfiskaty lub innego rozporządzenia przez osoby trzecie, klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o tym fakcie
.
.
Klient odstępuje nam na zabezpieczenie wierzytelności z tytułu wynagrodzenia, które przysługują mu wobec zamawiającego, w wysokości naszej nieuregulowanej wierzytelności. Potrącenie płatności otrzymanych przez klienta w każdym przypadku zostanie podzielone proporcjonalnie do roszczeń zabezpieczonych przez zastrzeżenie własności.
.
.
Jesteśmy zobowiązani do zwolnienia przysługujących nam zabezpieczeń według własnego uznania w zakresie, w jakim ich wartość przewyższa o więcej niż 20% wierzytelności podlegające zabezpieczeniu, a jeszcze nie zaspokojone.
.
.
(2) W przypadku zachowania stanowiącego naruszenie umowy, w szczególności zwłoki w płatności, jesteśmy uprawnieni – bez konieczności wcześniejszego odstąpienia od umowy – do odebrania wszystkich towarów objętych zastrzeżeniem własności po uprzednim pisemnym upomnieniu i wyznaczeniu rozsądnego terminu na usunięcie skutków zachowania stanowiącego naruszenie umowy. W takim przypadku klient jest zobowiązany do oddania towaru bez dodatkowego wezwania, chyba że jest winny tylko niewielkiego naruszenia obowiązków. Podobnie w tym przypadku mamy prawo do ujawnienia cesji nabywcy. Na nasze żądanie klient dostarczy wszystkie niezbędne informacje wymagane do dochodzenia roszczeń.
.
.
§ 7 Obowiązki zawiadomienia o wadach, naruszenia obowiązków, odpowiedzialność za wady fizyczne
.
.
(2) Odchylenia od specyfikacji lub uzgodnień w odniesieniu do jakości i ilości do +/-10% nie stanowią wady lub braku gwarantowanych cech przedmiotu świadczenia, które uprawniają klienta do odstąpienia od umowy lub żądania odszkodowania. W przypadku dostawy nieznacznego niedoboru ilościowego zobowiązanie płatnicze klienta ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu, w przypadku nieznacznego nadmiaru ilościowego odpowiednio wzrasta. Materiał elektrotechniczny uważa się za zgodny z umową, jeżeli odpowiada przepisom Stowarzyszenia Niemieckich Elektrotechników (VDE).
.
.
(3) W przypadku wystąpienia wady, późniejsze spełnienie świadczenia następuje według naszego uznania poprzez usunięcie wady lub dostawę następną. Klient jest zobowiązany do zapewnienia nam czasu i możliwości niezbędnych do późniejszego wykonania zobowiązania. W przypadku odmowy jesteśmy zwolnieni z obowiązku późniejszego spełnienia świadczenia. Rękojmia za późniejsze świadczenia obowiązuje tylko w taki sam sposób, jak w przypadku pierwotnego przedmiotu świadczenia. W przypadku zwłoki w płatności jesteśmy uprawnieni do odmowy wykonania dalszych świadczeń do wysokości części naszych roszczeń odpowiadającej wolnej od wad części przedmiotu świadczenia.
.
.
Uregulowania dotyczące sprzedaży towarów konsumpcyjnych, a w szczególności tzw. regres przedsiębiorcy zgodnie z §§ 478, 479 BGB pozostają nienaruszone.
.
.
(4) Jeżeli świadczenie uzupełniające ostatecznie nie powiedzie się lub jeżeli 2 próby świadczenia uzupełniającego pozostaną bezskuteczne, klient może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie umowne w odniesieniu do wadliwej części przedmiotu świadczenia i/lub odstąpić od umowy w tym zakresie. Prawo do odstąpienia od całej umowy wchodzi w grę tylko wtedy, gdy z powodu wady przedmiotu świadczenia nasze ogólne świadczenie w znacznym stopniu narusza zwykły lub zakładany w umowie cel lub w inny sposób nie jest dla klienta interesujące.
.
.
(5) Towary, które mają być zwrócone do nas w wyniku reklamacji muszą mieć wystarczającą ilość przesyłek. Nieopłacone zwroty nie będą przez nas akceptowane i zostaną odesłane do nadawcy. Jeśli to my odpowiadamy za reklamację, koszty wysyłki zostaną zwrócone.
.
.
(6) Roszczenie klienta o późniejsze wykonanie świadczenia przedawnia się w ciągu jednego roku od przejścia ryzyka.
.
.
§ 8 Wyłączenie i ograniczenie odpowiedzialności
.
(1) Nie ponosi się odpowiedzialności za uszkodzenia lub wady spowodowane nieodpowiednim lub niewłaściwym użytkowaniem lub przechowywaniem, błędnym montażem lub uruchomieniem przez klienta lub osoby trzecie, błędnym lub niedbałym obchodzeniem się z produktem (w szczególności nadmiernym obciążeniem), nieodpowiednimi materiałami eksploatacyjnymi, materiałami zamiennymi, wpływami chemicznymi, elektrochemicznymi lub elektrycznymi. Nasza odpowiedzialność jest wykluczona również wtedy, gdy klient bez naszej zgody dokonał, zlecił lub zezwolił na dokonanie zmian w danym przedmiocie świadczenia i/lub prac naprawczych, chyba że klient udowodni, że zmiany te nie były (częściowo) przyczyną szkody.
.
.
(2) Ponosimy również odpowiedzialność za przedstawicieli lub pomocników w przypadku działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa, jak również za zawinione uszkodzenie życia, ciała lub zdrowia zgodnie z przepisami ustawowymi. W przypadku rażącego niedbalstwa nasza odpowiedzialność ogranicza się jednak do typowej dla umowy, przewidywalnej szkody, chyba że jednocześnie zachodzi inny z wyjątkowych przypadków wymienionych w zdaniu 1 lub zdaniu 3 niniejszego ustępu. Poza tym ponosimy odpowiedzialność tylko zgodnie z ustawą o odpowiedzialności za produkt, z powodu zawinionego naruszenia istotnych obowiązków umownych lub o ile podstępnie zatailiśmy wadę lub przejęliśmy gwarancję jakości przedmiotu dostawy. W przypadku wyżej wymienionej odpowiedzialności oraz odpowiedzialności niezawinionej, w szczególności w przypadku pierwotnej niemożności i wad prawnych, odpowiadamy tylko za szkody typowe dla umowy i możliwe do przewidzenia.
.
.
(3) Odpowiedzialność za pośrednie szkody lub szkody wtórne spowodowane przez wadę jest wykluczona, chyba że naruszyliśmy istotne zobowiązanie umowne lub my, nasze kierownictwo lub osoby działające w naszym imieniu zostały oskarżone o umyślne lub rażąco niedbałe naruszenie.
.
.
(4) Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do maksymalnej kwoty 250.000,00 € na jedno roszczenie, z wyjątkiem przypadków oszustwa, winy umyślnej, uszkodzenia ciała, życia lub zdrowia, przejęcia gwarancji lub ryzyka wady jakościowej oraz prawnie wymaganych, zróżnicowanych kwot odpowiedzialności.
.
.
§ 9 Handel internetowy
.
.
Jeśli klient zamierza odsprzedać towar za pośrednictwem Internetu, powinien poinformować o tym sprzedającego (nas), wskazując odpowiedni portal internetowy. Ten obowiązek informacyjny obowiązuje również wtedy, gdy klient reklamuje naszą nazwę lub produkty w Internecie.
.
.
§ 10 Product Liability
.
.
(1) Klient nie będzie modyfikował towarów (takich jak produkt, przepakowanie produktu, opakowanie handlowe produktu, instrukcje obsługi, instrukcje użytkowania, wskazania składników, instrukcje minimalnej trwałości), w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa, a w szczególności nie będzie zmieniał, zasłaniał lub usuwał istniejących ostrzeżeń o zagrożeniach w przypadku niewłaściwego użytkowania towarów. W przypadku naruszenia tego obowiązku klient zwalnia nas wewnętrznie z roszczeń osób trzecich z tytułu odpowiedzialności za produkt, o ile jest on odpowiedzialny za wadę stanowiącą podstawę odpowiedzialności.
.
.
(2) Jeśli zostaniemy wezwani do wycofania produktu lub wydania ostrzeżenia z powodu wady towaru, klient udzieli nam pomocy i podejmie wszelkie uzasadnione kroki na nasze polecenie. Klient jest zobowiązany do poniesienia kosztów wycofania produktu lub ostrzeżenia, o ile ponosi odpowiedzialność za wadę i powstałą szkodę zgodnie z zasadami prawa o odpowiedzialności za produkt. Dalsze nasze roszczenia pozostają nienaruszone.
.
.
(3) Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o wykryciu ryzyka związanego z użytkowaniem towarów oraz o wszelkich możliwych wadach produktu.
.
.
§ 11 Prywatność
.
Dane osobowe uzyskane przez nas od klienta na początku i w dalszym przebiegu relacji handlowej są przez nas przetwarzane i przechowywane wyłącznie w celu realizacji naszych celów w ramach transakcji handlowej, zgodnie z niemieckimi i europejskimi przepisami o ochronie danych BDSG.
.
.
§ 12 Miejsce wykonania, miejsce jurysdykcji, prawo właściwe
.
.
(2) Miejscem jurysdykcji dla wszystkich sporów jest również siedziba naszej firmy, chyba że inne miejsce jurysdykcji jest przewidziane przez obowiązujące prawo. Jesteśmy jednak również uprawnieni do pozwania klienta w miejscu jego ogólnej jurysdykcji.
.
.
§ 13 Klauzula zwalniająca
.
Jeżeli poszczególne postanowienia wyżej wymienionych “Ogólnych Warunków Handlowych” naruszają w całości lub w części bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub z innych przyczyn są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, ważność pozostałych postanowień pozostaje nienaruszona.
.
.
CNC Philippsburg/Niemcy, od stycznia 2020