Algemene voorwaarden voor commerciële klanten

§ 1 Toepassingsgebied
De volgende “Algemene Handelsvoorwaarden” zijn van toepassing op de zakelijke relaties met onze klanten, in het bijzonder voor de levering van producten, voor bestellingen, diensten, informatie en advies in verband met de producten. Indien bijzondere individuele afspraken worden gemaakt die afwijken van onze voorwaarden, blijven de overige verkoopvoorwaarden onverminderd van kracht.
Indien onze voorwaarden worden ingevoerd in de zakelijke transactie met de klant, zijn zij ook van toepassing op alle verdere zakelijke relaties tussen de klant en ons. De “algemene voorwaarden” van de klant worden geen deel van het contract, zelfs indien wij er niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maken.
§ 2 Sluiting van het contract, omvang van de prestaties, risico van de prestaties
(1) Een overeenkomst komt – ook in lopende handelstransacties – pas tot stand wanneer wij de bestelling of de opdracht van de klant schriftelijk of in tekstvorm (elektronische datatransmissie met gekwalificeerde handtekening, fax met rechtsgeldige handtekening) bevestigen. In geval van onmiddellijke levering of dienstverlening, kan onze bevestiging worden vervangen door onze factuur of een leveringsbon.
(2) Voor de inhoud van de overeenkomst en de omvang van de prestatie is uitsluitend onze opdrachtbevestiging beslissend. Wij zijn alleen aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens in onze catalogus indien wij op de hoogte waren van eventuele onjuiste gegevens op het moment van het sluiten van de overeenkomst en/of de gegevens niet waren gecorrigeerd of herroepen voor het sluiten van de overeenkomst.
(3) Deelleveringen zijn ons toegestaan voor zover deze in het individuele geval op grond van een afweging van de beschermenswaardige belangen voor de klant redelijk zijn.
(4) Indien de klant zich terugtrekt uit de bestelling wegens omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, is een annuleringsvergoeding van 25% van het factuurbedrag verschuldigd. Het staat de afnemer vrij te bewijzen dat CNC geen schade heeft geleden of slechts een aanzienlijk lagere schade dan de forfaitaire som.
§ 3 Prestatietijd, vertraging
(1) Opgaven van uitvoeringstijden zijn voor ons niet bindend, tenzij wij de uitvoeringstermijn uitdrukkelijk als bindend hebben bevestigd. De uitvoeringstermijn vangt aan na ontvangst van de orderbevestiging, doch niet voordat de overeengekomen aanbetaling is voldaan. Het uitvoeringstijdstip wordt geacht te zijn nageleefd indien het leveringsvoorwerp bij het verstrijken daarvan het magazijn heeft verlaten of aan de klant is gemeld dat het gereed is voor verzending.
(2) Elke wijziging van de bestelling die door de klant wordt doorgevoerd na de bevestiging van de bestelling, heeft tot gevolg dat alle bindende termijnen en overeengekomen data komen te vervallen.
(3) In geval van vertraging in de uitvoering moet de klant ons eerst schriftelijk een redelijke respijttermijn stellen voor de uitvoering. Wij zijn pas in verzuim na het verstrijken van de redelijke respijttermijn.
Uitoefening van het herroepingsrecht dient onverwijld schriftelijk te worden medegedeeld. Naast het herroepingsrecht heeft de klant alleen recht op schadevergoeding indien wij of onze plaatsvervangers ons schuldig hebben gemaakt aan opzet of grove nalatigheid.
(4) Gebeurtenissen zoals overmacht en bedrijfsstoringen, stakingen en lock-outs evenals andere gebeurtenissen die de productie of levering bemoeilijken, zoals moeilijkheden bij de bevoorrading met materialen, geven ons het recht, voor zover wij daarvoor niet verantwoordelijk zijn, de uitvoeringstermijn overeenkomstig de beperking te verlengen door de klant hiervan onverwijld in kennis te stellen of van het contract terug te treden. Dit geldt ook indien dergelijke omstandigheden zich voordoen bij onze leveranciers. In geval van herroeping wordt de eventueel reeds door de klant betaalde vergoeding onverwijld terugbetaald. De klant heeft recht op de wettelijke vorderingen als gevolg van onmogelijkheid of vertraging.
(5) Indien de inontvangstneming van de dienst/goederen of de verzending wordt vertraagd om een reden waarvoor de klant verantwoordelijk is, hebben wij het recht, onverminderd verdergaande rechten, onmiddellijke betaling te eisen of de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering te weigeren en schadevergoeding te eisen in plaats van de volledige dienst, naar onze keuze, na het instellen en verstrijken van een respijttermijn van 10 dagen. Bij de schriftelijke vaststelling van de termijn behoeven wij niet opnieuw te verwijzen naar de rechten die uit deze clausule voortvloeien. In geval van een eis tot schadevergoeding bedraagt de te betalen schadevergoeding 50% van de netto-leveringsprijs. De klant behoudt het recht om een ander schadebedrag te bewijzen of aan te tonen dat er geen schade is geleden. Voor het overige heeft de klant recht op de wettelijke aanspraken als gevolg van onmogelijkheid of vertraging.
(6) Indien de verzending of de afhaling van het Product vertraging oploopt op verzoek van de Klant of om redenen waarvoor de Klant verantwoordelijk is, zijn wij gerechtigd, vanaf het ogenblik waarop de Producten verzonden hadden moeten worden of de Klant de Producten had moeten afhalen, de Producten op te slaan op eigen risico van de Klant en de hierdoor ontstane kosten forfaitair te factureren tegen 2,5% van het netto factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan. De klant behoudt zich het recht voor om een ander bedrag van de kosten voor de opslag te bewijzen. Bovendien hebben wij het recht om na het verstrijken van de termijn anders over de contractproducten te beschikken en de klant binnen een redelijke termijn opnieuw te beleveren.
§ 4 Verzending, risico-overdracht
(1) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de producten door ons verzonden af fabriek, onverzekerd voor rekening en risico van de klant, naar het door de klant opgegeven afleveradres.
(2) Het risico van toevallige teloorgang of toevallige verslechtering van het voorwerp van de prestatie gaat over op de klant, zodra het voorwerp van de prestatie aan de expediteur, de vervoerder of een andere met de uitvoering van de verzending belaste persoon of instelling wordt overhandigd of ons magazijn met het oog op de verzending heeft verlaten. Dit geldt ook indien wij de verzendkosten of de levering op ons hebben genomen, of indien deelleveringen worden verricht. Indien de klant het vervoer van het voorwerp van de prestatie op zich heeft genomen of indien de verzending van het voorwerp van de prestatie wordt vertraagd door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, gaan de voornoemde risico’s over op de klant vanaf onze schriftelijke kennisgeving dat de goederen klaar zijn voor verzending.
.
(3) Onverminderd zijn rechten is de klant verplicht de geleverde goederen in ontvangst te nemen, zelfs indien zij zichtbare gebreken vertonen, en ze voor ons kosteloos op te slaan. Indien de klant weigert de goederen in ontvangst te nemen, hebben wij het recht om 25% van de nettowaarde van de goederen vermeerderd met de wettelijke BTW als schadevergoeding te eisen. De klant en wij behouden ons het recht voor om een lagere of hogere schade te bewijzen.
§ 5 Prijzen, betalingsvoorwaarden, verzuim
(1) De op het moment van onze orderbevestiging geldende netto catalogusprijzen plus de geldende wettelijke BTW zijn van toepassing.
(2) De verpakkings- en verzendkosten bedragen € 8,90 voor een netto waarde van goederen tot € 50,00 en € 5,90 voor een netto waarde van goederen tot € 150,00. Voor een netto waarde van goederen van € 150,00 of meer zijn de verpakkings- en verzendkosten gratis (exclusief eilanden). Bij de levering van uitrustingen, bij verzending van goederen door een expediteur en bij leveringen die op verzoek van de klant niet met onze gebruikelijke standaardpakketdienst (geldt ook voor DHL) moeten worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de klant. De geldende voorwaarden voor expreszendingen alsmede zendingen naar Duitse eilanden of goederen die niet per pakketdienst kunnen worden verzonden, kunnen te allen tijde bij ons worden opgevraagd. Het laden in het pakhuis, douanerechten, belastingen en andere bijkomende kosten zullen door ons tegen kostprijs in rekening worden gebracht. Verzending door ons geschiedt franco huis.
(3) In geval van vooruitbetaling verlenen wij een korting van 4%. Indien de verrekening van onze vordering via automatische incasso geschiedt, verlenen wij een korting in contanten van 4%, met uitzondering van aanbiedingsprijzen en prijzen met korting. De klant heeft alleen recht op een korting in contanten als alle andere, oudere verplichtingen uit de zakenrelatie van de klant met ons zijn nagekomen. Bovendien bieden wij PayPal als betalingsmogelijkheid.
(4) De datum van betaling is de datum waarop het geld door ons is ontvangen of de datum waarop de valutadatum op onze rekening is bijgeschreven.
(5) Alleen zij die door ons bij uitdrukkelijke schriftelijke volmacht zijn gemachtigd, zijn gerechtigd geld of andere betaalmiddelen te ontvangen.
(6) Wij hebben het recht, ondanks andersluidende bepalingen van de klant, betalingen eerst te verrekenen met oudere schulden van de klant; wij zullen de klant informeren over de aard van de verrekening. Indien reeds kosten en rente zijn gemaakt, zijn wij gerechtigd de betalingen eerst in mindering te brengen op de kosten, vervolgens op de rente en tenslotte op de hoofdvordering.
(7) De klant is in gebreke met betaling, zelfs zonder aanmaning, binnen 14 dagen na de vervaldag van onze factuur en levering of binnen 14 dagen na kennisgeving van gereedheid van onze levering af fabriek. Indien een bindende betalingsdatum is overeengekomen, is de klant in gebreke indien de betalingsdatum niet wordt gehaald.
Bij verzuim van betaling hebben wij het recht vertragingsrente in rekening te brengen tegen een tarief van 8 % boven de respectieve basisrentevoet. De bewering dat verdere schade door wanbetaling is veroorzaakt, blijft hierdoor onaangetast.
(8) Indien de klant de betalingsvoorwaarden niet nakomt, hebben wij het recht om uitstaande leveringen en diensten slechts uit te voeren tegen vooruitbetaling of zekerheidsstelling. Bovendien hebben wij het recht om leveringen en diensten van alle contracten van de klant achter te houden tot de volledige betaling is verricht. Bovendien worden al onze openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt indien na het sluiten van de overeenkomst ons omstandigheden ter kennis komen die de kredietwaardigheid van de klant aanmerkelijk verminderen, met name indien beslag wordt gelegd op het vermogen van de klant of een insolventie- of akkoordprocedure wordt geopend ten aanzien van het vermogen van de klant.
(9) De klant is alleen gerechtigd tot verrekening met onze vordering of tot uitoefening van een retentierecht indien de tegenvordering onbetwist is of rechtsgeldig is vastgesteld.
§ 6 Behoud van titel
(1) Wij behouden ons de eigendom van de door ons geleverde goederen, inclusief accessoires, voor tot volledige betaling van alle opeisbare en toekomstige voor zover vaststelbare vorderingen, inclusief nevenvorderingen, die voortvloeien uit de zakelijke relatie. Indien wij de klant een rekening-courant hebben verleend, strekt het eigendomsvoorbehoud tot zekerheid van de gehele rekening-courant en tevens tot zekerheid van een eventueel uitstaand causaal saldo.
De klant mag onbetaalde prestaties en/of aan ons tot zekerheid overgedragen prestaties (voorbehouden goederen) alleen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen. De klant mag de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet in pand geven of tot zekerheid overdragen. In geval van inbeslagneming, verbeurdverklaring of andere beschikking door derden, dient de klant ons daarvan onverwijld in kennis te stellen
.
De klant cedeert aan ons tot zekerheid de aanspraken op vergoeding waarop de klant jegens de koper recht heeft ter hoogte van onze openstaande vordering. De verrekening van de door de klant ontvangen betalingen wordt telkens opgesplitst in verhouding tot de vorderingen die door het eigendomsvoorbehoud zijn gewaarborgd.
Wij zijn verplicht de zekerheden waarop wij recht hebben naar eigen goeddunken vrij te geven voor zover de waarde ervan de te verzekeren en nog niet vereffende vorderingen met meer dan 20% overschrijdt.
(2) In geval van contractbreuk, met name betalingsverzuim, hebben wij het recht – zonder dat wij ons vooraf uit het contract moeten terugtrekken – alle goederen onder eigendomsvoorbehoud terug te nemen na schriftelijke aanmaning en het stellen van een redelijke termijn om de contractbreuk ongedaan te maken. In dit geval is de klant verplicht de goederen zonder meer terug te geven, voor zover hij niet slechts schuldig is aan een onbeduidend plichtsverzuim. Evenzo hebben wij in dit geval het recht om de overdracht aan de koper bekend te maken. Op ons verzoek verstrekt de klant alle nodige informatie die nodig is om de vordering geldend te maken.
§ 7 Bevoegdheid tot kennisgeving van gebreken, niet-nakoming van verplichtingen, aansprakelijkheid voor materiële gebreken
.
(2) Afwijkingen van specificaties of afspraken ten aanzien van kwaliteit en kwantiteit tot +/-10% vormen geen gebrek of het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen van het prestatieobject, dat de klant het recht geeft de overeenkomst te ontbinden of schadevergoeding te eisen. In geval van levering van een onbeduidend tekort wordt de betalingsverplichting van de klant verhoudingsgewijs verminderd; in geval van een onbeduidend overschot wordt zij dienovereenkomstig verhoogd. Elektrotechnisch materiaal wordt geacht in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien het voldoet aan de voorschriften van de Vereniging van Duitse Elektrotechnische Ingenieurs (VDE).
(3) In geval van een gebrek geschiedt de nakoming achteraf naar onze keuze door het verhelpen van het gebrek of door nalevering. De klant moet ons de nodige tijd en gelegenheid geven voor een latere uitvoering. Weigert hij dit, dan zijn wij ontslagen van de verplichting tot nakoming achteraf. De garantie voor latere prestaties geldt slechts op dezelfde wijze als voor het oorspronkelijke voorwerp van de prestatie. Indien de klant met zijn betalingsverplichtingen in gebreke blijft, hebben wij het recht om verdere prestaties te weigeren ten belope van een deel van onze openstaande vorderingen dat overeenkomt met het gebrekvrije deel van het voorwerp van de prestatie.
De voorschriften inzake de verkoop van consumptiegoederen en in het bijzonder het zogenaamde ondernemersverhaal overeenkomstig §§ 478, 479 BGB blijven hierdoor onaangetast.
(4) Indien de aanvullende prestatie uiteindelijk mislukt of indien 2 pogingen tot aanvullende prestatie mislukken, kan de klant de contractuele vergoeding met betrekking tot het gebrekkige deel van het voorwerp van de prestatie dienovereenkomstig verminderen en/of zich in zoverre uit het contract terugtrekken. Het recht tot terugtrekking uit het gehele contract komt alleen dan in aanmerking, wanneer onze algehele prestatie door het gebrek aan het prestatieobject het gebruikelijke of contractueel veronderstelde doel in aanzienlijke mate schaadt of voor de klant anderszins niet van belang is.
(5) Goederen die naar aanleiding van een klacht aan ons worden geretourneerd, moeten voldoende gefrankeerd zijn. Onbetaalde retourzendingen worden door ons niet aanvaard en gaan dus terug naar de afzender. Indien wij verantwoordelijk zijn voor de klacht, zullen de verzendkosten worden terugbetaald.
(6) De vordering van de klant tot nakoming verjaart binnen een jaar na de overgang van het risico.
§ 8 Uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid
(1) Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor schade of gebreken veroorzaakt door ongeschikt of oneigenlijk gebruik of opslag, foutieve montage of inbedrijfstelling door de klant of derden, foutieve of nalatige behandeling (in het bijzonder overmatige belasting), ongeschikte bedrijfsmiddelen, vervangingsmaterialen, chemische, elektrochemische of elektrische invloeden. Onze aansprakelijkheid is eveneens uitgesloten indien de klant zonder onze toestemming wijzigingen aan het betreffende prestatieobject en/of reparatiewerkzaamheden heeft uitgevoerd, laten uitvoeren of heeft toegestaan, tenzij de klant bewijst dat deze wijzigingen niet (mede) de oorzaak van de schade zijn geweest.
(2) Wij zijn ook aansprakelijk voor vertegenwoordigers of plaatsvervangers in geval van opzet of grove nalatigheid, alsmede voor opzettelijk toegebracht letsel aan leven, lichaam of gezondheid in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In gevallen van grove nalatigheid is onze aansprakelijkheid echter beperkt tot de voor het contract typische, te voorziene schade, tenzij tegelijkertijd een ander van de in zin 1 of zin 3 van deze alinea genoemde uitzonderingsgevallen van toepassing is. Afgezien daarvan zijn wij volgens de wet op de productaansprakelijkheid alleen aansprakelijk wegens opzettelijke schending van wezenlijke contractuele verplichtingen of in zoverre wij een gebrek bedrieglijk hebben verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van het leveringsvoorwerp hebben aangenomen. In geval van voornoemde aansprakelijkheid en aansprakelijkheid zonder schuld, in het bijzonder in geval van aanvankelijke onmogelijkheid en eigendomsgebreken, zijn wij slechts aansprakelijk voor de voor het contract typische en voorzienbare schade.
(3) Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade veroorzaakt door een gebrek is uitgesloten, tenzij wij een wezenlijke contractuele verplichting hebben geschonden of ons, onze leidinggevenden of plaatsvervangende agenten een opzettelijke of grove nalatige schending ten laste wordt gelegd.
(4) Onze aansprakelijkheid is beperkt tot een maximumbedrag van € 250.000,00 per schadegeval, behoudens in geval van bedrog, opzet en letsel aan lijf, leven of gezondheid, het overnemen van een garantie of het risico van een kwaliteitsgebrek en wettelijk verplichte afwijkende aansprakelijkheidsbedragen.
§ 9 Internethandel
.
Indien de klant van plan is de goederen via het internet door te verkopen, moet hij de verkoper (ons) hiervan op de hoogte brengen, met vermelding van het relevante internetportaal. Deze informatieplicht geldt ook wanneer de klant met onze naam of producten op het internet adverteert.
§ 10 Productaansprakelijkheid
.
(1) De klant mag de goederen (zoals het product, de ompakking van het product, de verkoopverpakking van het product, de gebruiksaanwijzing, de gebruiksaanwijzing, de aanduiding van de ingrediënten, de minimale houdbaarheidsvoorschriften) niet wijzigen, in het bijzonder met betrekking tot de veiligheid, en in het bijzonder bestaande waarschuwingen over gevaren bij oneigenlijk gebruik van de goederen niet wijzigen, onleesbaar maken of verwijderen. Bij niet-nakoming van deze verplichting vrijwaart de klant ons intern tegen productaansprakelijkheidsclaims van derden, voor zover de klant verantwoordelijk is voor het gebrek dat aanleiding geeft tot de aansprakelijkheid.
.
(2) Indien wij genoodzaakt zijn een product terug te roepen of te waarschuwen vanwege een defect in de goederen, dient de klant ons bij te staan en alle redelijke stappen te ondernemen die door ons zijn opgedragen. De klant is verplicht de kosten van het terugroepen of waarschuwen van het product te dragen, voor zover hij volgens de beginselen van de productaansprakelijkheidswetgeving verantwoordelijk is voor het gebrek en de ontstane schade. Verdere aanspraken van ons blijven onaangetast.
(3) De klant dient ons onverwijld op de hoogte te stellen van de ontdekking van risico’s bij het gebruik van de goederen en van eventuele gebreken aan het product.
§ 11 Privacy
De persoonsgegevens die wij bij het begin en in het verdere verloop van de zakelijke relatie van de klant verkrijgen, worden door ons uitsluitend verwerkt en opgeslagen voor de vervulling van onze doeleinden in het kader van de zakelijke transactie, met inachtneming van de Duitse en Europese voorschriften inzake gegevensbescherming van de BDSG.
§ 12 Plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie, toepasselijk recht
.
(2) De plaats van jurisdictie voor alle geschillen is tevens de statutaire zetel van onze vennootschap, tenzij een andere plaats van jurisdictie wordt voorgeschreven door dwingend recht. Wij hebben echter ook het recht de klant te dagvaarden in zijn algemene bevoegde rechtbank.
§ 13 Salvatoire clausule
Indien afzonderlijke bepalingen van de voornoemde “Algemene Voorwaarden” geheel of ten dele in strijd zijn met dwingend recht, dan wel om andere redenen nietig of onwerkzaam zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onverminderd van kracht.
CNC Philippsburg/Duitsland, vanaf januari 2020